Kənd təsərrüfatına elmi yanaşma öz nəticəsini verməkdədir

İlin əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz vəzifələr icra edilir, ölkəmiz inamla inkişaf edir, böyük infrastruktur layihələr icra olunur. Ümumi iqtisadi vəziyyət çox müsbətdir və bu, özünü rəqəmlərdə əks etdirir.   İqtisadiyatımız bu ilin altı ayında 2,4 faiz, qeyri-neft sektorumuz 3,2 faiz artmışdır.

Daha ətraflı

Meyvəçiliyin mövcud vəziyyəti və gələcək prespektivləri

Meyvəçilik Azərbaycanın aqrar iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissəsidir. Dünya əhalisinin sürətlə artdığı, qlobal iqlim dəyişikliyinin intensivləşdiyi hazırkı dövrdə dövlətin effektiv fəaliyyət göstərən aqrar sektora ehtiyacı daha qabarıq hiss olunur.

Daha ətraflı

FAO - Azərbaycan əməkdaşlığı

 Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının (BMT) Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı (FAO) aclığa son qoymaq üçün beynәlxalq sәylәrә rәhbәrlik edәn ixtisaslaşmış qurumdur. Hәdәfi hәr kәs üçün әrzaq tәhlükәsizliyinә nail olmaq, insanların fәal vә sağlam yaşamağı üçün keyfiyyәtli әrzağın әlçatanlığını tәmin etmәkdir.

Daha ətraflı

Dronlar aqrar sahədə əvəzolunmaz alətə çevrilir

Kәnd tәsәrrüfatına qoyulan investisiyaların nәticәsini dәrhal deyil, bir neçә ilә görmәk olur. Müasir zamanda aqrar istehsalçılar görülәn işin effektivliyini artırmaq üçün yeni texnologiya vә innovasiyalar ilә ayaqlaşmaq mәcburiyyәtindәdir.

Daha ətraflı

Arıçılığa yeni baxış

Son illәr kәnd tәsәrrüfatında da iqtisadi inkişafı vә rәqabәti tәmin etmәk üçün innovativ vasitәlәr tәtbiq olunur. Bu tәkcә arzulanan seçim deyil, hәm dә tәsәrrüfat sahiblәrinin mәcburiyyәtdәn yeniliklәrә yönәlmәsidir. Әks tәqdirdә fermer innovasiyaya yer verәn rәqiblәrә uduzacaq, daha az gәlir әldә edәcәk, zamanın tәlәbi ilә uyğunlaşa bilmәyәcәk, daha keyfiyyәtsiz mәhsul istehsal edәcәk.

Daha ətraflı

Şaquli bağçılıq

2025-ci ildә dünya әhalisinin sayı sürәtlә artmağa davam edәrәk 8 milyard nәfәrә yaxınlaşacaq. Bilavasitә әrzaq mәhsullarına olan tәlәbat da sürәtlә artmağa davam edәcәk. Lakin iqlim dәyişikliyi, antropogen amillәrin tәsiri vә nәticәdә quraqlıq, sәhralaşma vә yağıntı sәviyyәsinin dәyişmәsi bir çox ölkәlәrdә mәhsuldarlığı azaldacaq.

Daha ətraflı

Sağlam kartof toxumçuluğu

Kartof bitkisi öz vacibliyinә görә bütün dünya üzrә qarğıdalı, buğda vә düyüdәn sonra dördüncü, respublikamızda isә taxıldan sonra ikinci әrzaq bitkisi sayılır. Buna görә dә bu bitki, demәk olar ki, respublikamızın hәr yerindә yayılmış vә әhali tәrәfindәn geniş becәrilmәkdәdir.

Daha ətraflı

Azərbaycanda Çin texnologiyası ilə pambıq əkini

Azәrbaycan dünyanın pambıqçılıq ölkәlәrindәn biri hesab edilir vә bu sahәnin inkişaf etdirilmәsi üçün ölkәmizdә zәngin әnәnә vә böyük potensial mövcuddur. Hәlә 1913-cü ildә Azәrbaycanda 100 min hektardan çox sahәdә pambıq әkilmiş vә 65 min ton mәhsul istehsal olunmuşdu.

Daha ətraflı

‘‘AZERSKY’’ın kənd təsərrüfatında rolu

2014-cü ilin dekabr ayında Fransanın “Airbus DS” şirkәti vә “Azәrkosmos” arasında imzalanmış strateji әmәkdaşlıq çәrçivәsindә Azәrbaycanın Yer sәthinin mәsafәdәn müşahidәsi peyki olan “Azersky” “Azәrkosmos” tәrәfindәn tәhvil alınıb. Bununla da, “Azәrkosmos” Yer sәthinin mәsafәdәn müşahidәsi üzrә kommersiya fәaliyyәtinә başlayıb.

Daha ətraflı

Ekoloji gübrələr

Bu gün dünyada mövcud olan üzvi tullantıların emalı texnologiyaları әksәr hallarda tullantısız vә ekoloji cәhәtdәn tәmiz deyil vә yüksәk enerji resurslarının tәlәb edir. Mövcud metodların alternativ yolunun yeni bir istiqamәti - torpaq qurdlarının kömәyi ilә üzvi tullantıların emalıdır.

Daha ətraflı

Keyfiyyətli toxum - Artan gəlir Torpağa ‘‘ToxumArt’’ lazımdır

Qlobal iqtisadi çәtinliklәr fonunda ölkәmizdә aqrar sektorun inkişafının güclü şәkildә dәstәklәnmәsi tәsadüfi deyil. Azәrbaycan kәnd tәsәrrufatının inkişafı sahәsindә tarixәn güclü әnәnәlәrә malik olan ölkәdir. Әlverişli coğrafi-iqlim xüsusiyyәtlәri ölkәmizdә aqrar sektorun geniş inkişafına şәrait yaradır.

Daha ətraflı

İqtisadi  İnkişafda aqrar sahənin rolu

Milli iqtisadi inkişaf modeli strateji baxımdan işlәnmiş olsa da, müasir dövrdә dünyada baş verәn proseslәrlә әlaqәdar mütәmadi olaraq tәkmillәşdirilmәlidir. İqtisadi model ölkәmizin bütövlüyü baxımdan diqqәt mәrkәzindә olub, onun gәlәcәk inkişafını tәmin etmәlidir.

Daha ətraflı

Azərbaycandan Rusiya Federasiyasına Potensial İxrac İmkanları

Kәnd tәsәrrüfatı ölkәnin qeyri-neft sektorunun aparıcı sahәlәrindәn biri olmaqla yanaşı, ixrac potensialına görә dә mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Qeyd edilmәlidir ki, ixrac edilәn qeyrineft mәhsullarının strukturunda kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalından alınan mәhsulların xüsusi çәkisi daha yüksәkdir.

Daha ətraflı

Kənddən-Şəhərə

Dövlәt Aqrar Ticarәt Şirkәtinin әsas missiyası dövlәtin hәyata keçirdiyi aqrar siyasәt konsepsiyasına dәstәk olaraq, ölkәdә istehsal olunan kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının yerli vә xarici bazarlara rahat, maneәsiz vә rәqabәtә dayanıqlı şәkildә çıxışını tәmin edәrәk kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalçılarının inkişafına nail olmaq, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalının artırılmasını tәmin etmәk, bununla da ölkә iqtisadiyyatına töhfә vermәkdәn ibarәtdir.

Daha ətraflı

AMAL - gənclərin Aqrar məşğulluğu

Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı vә iqtisadiyyatının şaxәlәndirilmәsi ölkәnin sosial-iqtisadi gündәmindәdir. Әhalinin böyük qisminin kәnd tәsәrrüfatına çıxışı mümkün olduğu halda, bu sahәdә inkişaf potensialının perspektivlәrinin fәrqinә varılmaması, gәnclәr vә qadınlar arasında işsizlik sәviyyәsinin yüksәkliyi diqqәt çәkir

Daha ətraflı

Sağlam Bitki, Məhsuldar Bağ

2017-ci ildәn fәaliyyәt göstәrәn “Grand-Agro İnvitro” MMC Azәrbaycanın klonlaşdırma üsulu ilә virusdan azad meyvә tinglәri vә dekorativ bitkilәr yetişdirmәklә mәşğuldur. İllik 4 milyon bitki yetişdirmә potensialına malik olmaqla, ölkәdә birinci sırada yer tutan bu qurum bitki toxuma kulturası laboratoriyası vә xüsusi uyğunlaşdırma göstәricilәrinә malik istixana kompleksindәn ibarәt olub, yerli vә beynәlxalq sәviyyәdә meyvәçilik vә tingçilik sektorunda fәaliyyәt göstәrәn müәssisә vә institutlarla әmәkdaşlıq edir.

Daha ətraflı

Brusellyozla yeni mübarizə strategiyası

Brusellyoz – kәnd tәsәrrüfatı heyvanlarının, elәcә dә, insanların xroniki gedişli infeksion xәstәliyidir. Xәstәlik balasalma vә sonun lәngimәsi ilә xarakterizә olunmaqla heyvandarlığa xeyli miqdarda iqtisadi zәrәr verir. Brusellyoz insanlarda uzun müddәt müalicә tәlәb edәn, oynaq sisteminә tәsir göstәrәn, çox zaman ağırlaşmalara vә әlilliyә gәtirib çıxaran xroniki, tәhlükәli xәstәlikdir. İnsanlar bu xәstәliyә heyvan mәnşәli çiy qidalar – xüsusilә, çiy süd vә süd mәhsullarının istifadәsi zamanı, elәcә dә doğuş vә sağım zamanı heyvanlarla tәmasda olarkәn yoluxa bilәr.

Daha ətraflı

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulu günün tələbidir

Son zamanlar bitki xәstәliklәrinә vә zәrәrvericilәrinә qarşı zәhәrli kimyәvi dәrman preparatlarından geniş istifadә olunması nәticәsindә әtraf mühitin çirklәnmәsi vә ekoloji tәmiz qida mәhsullarından istifadә olunmaması onkoloji vә digәr xәstәliklәrin cavanlaşmasına vә onların geniş yayılmasına gәtirib çıxarmışdır.

Daha ətraflı

Pambiq sovkasına qarşı inteqrir mübarizə

Pambıq sovkası (Chloridae armigera Hb.) (qoza qurdu) kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әn qorxulu zәrәrvericisi hesab olunur. Bu zәrәrverici tәqribәn 350 yabanı vә mәdәni bitki ilә qidalanır. Azәrbaycanda 50-ә yaxın, o cümlәdәn, pambıq, pomidor, qarğıdalı, yonca vә bir çox paxlalı bitkilәrlә qidalanaraq mәhsuldarlığı xeyli aşağı salır, hәmçinin mәhsulun әmtәәlik keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrir.

Daha ətraflı